Beleid:

PRIVACY VERKLARING

Verwerkingsverantwoordelijke

Identiteit en contactgegevens:

Joy Voeding & Gewicht
Joyce van den Akker
Laag Dalemseweg 96,
4208 BA, Gorinchem
Mobiel: +31 644 928 714
Email: info@joyvoedingengewicht.nl
KvK: 72442522

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

De persoonsgegevens die ik verwerk, worden verwerkt met een bepaald doel en zijn gebaseerd op een rechtsgrond. Voor alle gegevens wordt dat hieronder per categorie voor je toegelicht.

Gegevens van cliënten

Contactgegevens
Naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer heb ik nodig om je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en om, indien onderling afgesproken, post naar jou te kunnen sturen.

Inhoudelijke gegevens, inclusief gezondheidsgegevens
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uitvoering van de overeengekomen dienst, namelijk het begeleiden naar een gezondere levensstijl (eet- en beweegpatroon), passend bij je persoonlijke situatie. Ik verwerk deze gegevens in een persoonlijk dossier.
Ook wordt aan alle cliënten uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens.

Gegevens om te kunnen declareren bij een verzekeraar
Als je voor het advies van een BGN gewichtsconsulent verzekerd bent via een aanvullende zorgverzekering, zal de factuur moeten voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar om deze te kunnen declareren. Daarvoor zijn nodig: je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en polisnummer/relatienummer/klantnummer van de verzekeraar.

Fiscale gegevens
Bepaalde gegevens zijn verplicht om te verstrekken i.v.m. de wettelijke eisen die de belastingdienst stelt aan facturen:

• Volledige naam van de cliënt;
• Volledig adres van de cliënt;
• Bankrekeningnummer;*
• Geboortedatum;
• Polisnummer/relatienummer van de verzekeraar

*I.v.m. de fiscale administratie worden bankrekeninggegevens van de cliënt bewaard die op het bankrekeningafschrift staan.
Omdat de facturen volgens de wettelijke termijn worden bewaard, worden daarmee ook andere persoonsgegevens die op de factuur staan bewaard, als je verzekerd bent.

Gegevens wanneer je op een kennismakingsgesprek komt

Als je op kennismakingsgesprek komt, deel je gegevens met Joy Voeding & Gewicht, waaronder soms gezondheidsgegevens. Er vanuit gaande dat iemand cliënt wordt, zijn deze gegevens noodzakelijk vanuit het gerechtvaardigd belang van Joy Voeding & Gewicht en vanuit het belang van de betrokkene: het zal te zijner tijd nodig zijn om de cliënt te kunnen begeleiden naar een gezondere leefstijl (het uitvoeren van de dienst). Zodra je hebt laten weten geen cliënt te willen/kunnen worden, vervalt deze grondslag.

Gegevens wanneer je contact met mij opneemt

De gegevens van mensen die nog geen cliënt zijn, zijn noodzakelijk om met elkaar een afspraak voor een kennismakingsgesprek of eerste consult te kunnen maken of om te kunnen communiceren bij vragen over voeding of afvallen. Dat gaat om je naam, telefoonnummer en/of emailadres.

Het kan dan voorkomen dat je in het contactformulier over je gezondheid schrijft. Die informatie kan bijvoorbeeld nodig zijn om te kunnen beoordelen of het verantwoord is dat je cliënt wordt (of dat i.v.m. een medische situatie een bezoek aan een diëtist of arts nodig is). Omdat er dus ook gezondheidsgegevens in het contactformulier ingevuld kunnen worden, word je bij het verzenden van het contactformulier geïnformeerd over de privacyverklaring en gevraagd of je daarmee akkoord gaat. Tevens worden alle gegevens via een beveiligde verbinding (SSL/HTTPS) verzonden.

Ik vraag zelf niet via de email om gezondheidsgegevens. Dit geldt ook voor andere berichtendiensten zoals WhatsApp en SMS.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joy Voeding & Gewicht verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De bewaartermijn van gegevens

Het bewaren van gegevens
Joy Voeding & Gewicht bewaart de fiscale gegevens, m.b.t. cliënten en leveranciers, 7 jaar (wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst).

De andere gegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de dienstverlening. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Joy Voeding & Gewicht de gegevens maximaal 2 jaar. Dit doe ik vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je de begeleiding wilt hervatten of na afloop van de begeleiding de gegevens nog eens in wilt zien.

De rechten van betrokkenen

Iedereen van wie Joy Voeding & Gewicht persoonsgegevens verwerkt, heeft verschillende rechten volgende de Algemene Verordening Gegevensbescherming Consumenten (AVG), namelijk:
• Het recht op inzage;
• Het recht op correctie;
• Het recht op verwijdering (eerder gegeven toestemming voor bepaalde verwerking intrekken);
• Het recht op dataportabiliteit (gegevens gemakkelijk verkrijgen en door kunnen geven aan een andere organisatie)

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@joyvoedingengewicht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het is altijd mogelijk om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je gegevens omga. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Share This